Algemene Voorwaarden

Websitegebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden leggen uit hoe je deze website (de ‘Site’) kunt gebruiken. Verwijzingen in deze voorwaarden naar de Site omvatten de volgende websites:

https://www.techtest.io en alle bijbehorende webpagina's.

Je moet deze algemene voorwaarden zorgvuldig lezen voordat je de Site gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze Site ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar erin wordt verwezen. Als je het niet eens bent met of deze algemene voorwaarden niet accepteert, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Site. Als je vragen hebt over de Site, neem dan contact met ons op.

Definities en interpretatie

Capaciteitstest

Betekent elke numerieke redenering, verbale redenering, diagrammatische redenering, situationeel oordeel of elke andere capaciteitstest of product dat van tijd tot tijd op de Site beschikbaar is;

Inhoud

Betekent elke tekst, afbeelding, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal dat wordt ingediend bij, bestaat op of toegankelijk is vanaf de Site;

Wij, Ons of Onze

Betekent Techtest Limited, een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsregistratienummer 07878987, met geregistreerd kantoor aan 1 Lindsey Street, Londen, EC1A 9HP;

Jij of Jouw:

Betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Site, de Inhoud ervan of een Capaciteitstest; en

Virus:

Betekent zonder beperking, elke schadelijke code, trojans, wormen en virussen, slot, autorisatiesleutel of vergelijkbaar apparaat dat de werking van de Site verstoort of kan verstoren.

Interpretatie:

Tenzij de context anders vereist, omvatten woorden in het enkelvoud het meervoud en die in het meervoud het enkelvoud; en

Elke zin die wordt geïntroduceerd door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of een soortgelijke zin, moet worden opgevat als illustratief en mag de algemeenheid van de gerelateerde algemene woorden niet beperken.

Beperkingen op het gebruik

De Site is alleen bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Als voorwaarde voor het gebruik van de Site ga je ermee akkoord:

 • de Site niet te gebruiken voor een doel dat onwettig is volgens enige toepasselijke wet, of verboden door deze voorwaarden.
 • niemand te belasteren of te kleineren of opmerkingen te maken op een obscene, denigrerende of beledigende manier of anderszins de Site of de Inhoud ervan te gebruiken op een manier die ons of een derde partij in diskrediet brengt of ons aansprakelijk stelt jegens een derde partij;
 • de Site niet te reverse-engineeren, decompileren, kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, licentiëren, sublicentiëren, weergeven, wijzigen, uitvoeren, overdragen, verkopen of anderszins beschikbaar te stellen aan een derde partij of anderszins te publiceren, deep-link, afgeleide werken te maken van de Site of de Inhoud ervan, behalve zoals toegestaan door ons onder deze voorwaarden of zoals uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke wet;
 • de Site niet te gebruiken om virussen te verspreiden;
 • niet te beweren of te suggereren dat wij een andere onderneming, product of dienst goedkeuren, tenzij wij afzonderlijk schriftelijk hebben ingestemd dit te doen; en
 • dat je als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die je mogelijk maakt met betrekking tot het gebruik van de Site en dat je als enige verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk houden van je wachtwoord en andere accountgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om je toegang tot de Site te voorkomen of op te schorten als je niet voldoet aan een deel van deze voorwaarden of enige toepasselijke wet.

Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

Deze Site en alle intellectuele eigendomsrechten op de Site (inclusief maar niet beperkt tot alle Inhoud) zijn in ons bezit. Wij behouden al onze intellectuele eigendomsrechten (die alle auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databaserechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook omvatten) of deze nu geregistreerd of niet-geregistreerd zijn waar dan ook ter wereld.

Niets in deze voorwaarden verleent je enige rechten op de Site anders dan noodzakelijk om je toegang tot de Site te verlenen. Je stemt ermee in om geen intellectuele eigendomsnotices op de Site aan te passen, te omzeilen of te verwijderen en in het bijzonder geen digitale rechten of andere beveiligingstechnologie ingebed of opgenomen in enige Site Inhoud aan te passen.

Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de Site

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie op de Site op te nemen, geven wij geen enkele garantie of belofte (uitdrukkelijk of impliciet) dat enige Inhoud beschikbaar, nauwkeurig, volledig en up-to-date is, vrij van bugs, fouten of weglatingen, of geschikt is voor een bepaald doel. Elk vertrouwen dat je kunt hebben in de informatie op deze Site is voor jouw eigen risico en wij kunnen de werking van de Site op elk moment naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen. Niets in deze voorwaarden zal van invloed zijn op enige verplichte wettelijke vereiste of jouw wettelijke rechten. Inhoud op de Site wordt uitsluitend verstrekt voor jouw algemene informatieve doeleinden en om je te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die mogelijk interessant zijn. Het vormt geen technisch, financieel of juridisch advies of enig ander type advies en mag niet worden vertrouwd voor welk doel dan ook.

Hoewel wij commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is, geven wij geen enkele garantie of garantie op welke manier dan ook met betrekking tot de voortdurende beschikbaarheid van de Site of het ononderbroken gebruik van de Site door jou.

Hyperlinks en websites van derden

De Site kan hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden bevatten die niet de Site zijn. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend voor jouw gemak verstrekt. Wij hebben geen controle over websites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, materiaal of informatie die daarin is opgenomen. De weergave van een hyperlink en verwijzing naar een website van een derde partij vormt geen goedkeuring van een dergelijke website van een derde partij, producten of diensten. Jouw gebruik van een website van een derde partij kan worden beheerst door de algemene voorwaarden van die website van een derde partij.

Garanties en aansprakelijkheidsbeperking

Je stemt ermee in dat jouw gebruik van de Site op basis van beschikbaarheid is. Zoals hierboven vermeld, geven wij, behalve zoals anderszins uitdrukkelijk vereist door toepasselijk recht, geen enkele garantie, voorwaarde of andere voorwaarde (uitdrukkelijk of impliciet) met betrekking tot de verstrekking van de Site, inclusief maar niet beperkt tot volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit of enige Inhoud op de Site, of met betrekking tot de deugdelijke kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, sluiten wij alle aansprakelijkheid (hetzij uit contract, onrechtmatige daad, schending van een wettelijke verplichting of anderszins) uit die wij anderszins jegens jou zouden kunnen hebben als gevolg van enige fouten of onnauwkeurigheden in enige Inhoud, de niet-beschikbaarheid van de Site om welke reden dan ook, enige voorstelling of verklaring op de Site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wij veroorzaken en die redelijkerwijs niet te voorzien was toen jij begon met het gebruik van de Site, bijvoorbeeld als je omzet, salaris, winst of reputatie verliest als gevolg van jouw gebruik van de Site en/of de handelingen of nalatigheden van een derde partij zoals andere gebruikers van de Site of enig ander indirect of gevolgschade die je kunt oplopen in verband met de Site en de Inhoud ervan.

In geen geval zal onze gezamenlijke aansprakelijkheid jegens jou voor alle vorderingen die voortvloeien uit jouw gebruik van de Site (inclusief het downloaden of gebruik van enige Inhoud) de bedragen overschrijden die door jou aan ons zijn betaald met betrekking tot jouw gebruik van de Site of de Inhoud ervan.

Onverminderd enige andere bepaling in deze voorwaarden, sluiten wij onze aansprakelijkheid niet uit of beperken wij deze niet voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, voor fraude of enige frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door ons op de Site, of voor enige andere wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten.

Algemeen

Deze Voorwaarden zijn gedateerd 10 september 2013. Geen wijzigingen in deze Voorwaarden zijn geldig of hebben enig effect, tenzij door ons schriftelijk is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door het blijven gebruiken en toegang krijgen tot de Site na dergelijke wijzigingen, ga je akkoord met enige wijziging die door ons is aangebracht. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, moeten alle kennisgevingen van jou aan ons per e-mail worden verzonden naar onze contactadressen in clausule 1.1 en alle kennisgevingen van ons aan jou zullen op onze website worden weergegeven van tijd tot tijd.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou voor enige schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs en andere industriële geschillen, storingen van systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, explosie of ongeval.

Als een deel van deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt (inclusief enige bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens jou uitsluiten of beperken), heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze Voorwaarden. Als wij ervoor kiezen om geen recht dat wij tegen jou hebben op enig moment af te dwingen, betekent dit niet dat wij later besluiten dat recht uit te oefenen of af te dwingen.

Behalve voor onze dochterondernemingen, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers, heeft een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst geen recht op afdwinging van enige bepaling van deze overeenkomst op grond van de United Kingdom Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst en afspraken tussen ons en jou met betrekking tot jouw gebruik van de Site en vervangen elke verklaring, mededeling of andere communicatie (hetzij schriftelijk of anderszins) die door jou of ons is gedaan en die hierin niet is opgenomen. Behoudens fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken zijn wij niet aansprakelijk voor enige dergelijke onjuiste of misleidende verklaring.

Je mag geen rechten en verplichtingen in deze voorwaarden overdragen, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan een andere persoon.

Deze Voorwaarden en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de inhoud ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht.

Onze e-commercetermen en -voorwaarden

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je je aanmeldt voor een Account of een Abonnement op een van onze Producten. Houd er rekening mee dat je door je aan te melden voor een Account of vervolgens voor een Abonnement akkoord gaat met de Voorwaarden.

Je moet een kopie van de Voorwaarden afdrukken of opslaan op je computer voor toekomstige referentie. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door het blijven gebruiken en toegang krijgen tot de Site na dergelijke wijzigingen, ga je akkoord met enige wijziging die door ons is aangebracht. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Wanneer je Services bij ons koopt onder deze Voorwaarden, heb je bepaalde wettelijke rechten, waaronder dat de services worden uitgevoerd met de vereiste vaardigheid en zorgvuldigheid. Niets in deze Voorwaarden heeft invloed op jouw wettelijke rechten. Meer informatie over jouw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij jouw lokale Citizens' Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) of Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Inleiding

Deze E-commerce Voorwaarden leggen uit hoe je je kunt registreren voor een Account en een Abonnement kunt kopen. Door een Abonnement te kopen, geven wij je toegang tot het Abonnementsgebied en het relevante Product op de Site. Voordat jouw Account wordt geactiveerd, wordt je gevraagd akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Door jouw Account te activeren, ga je onherroepelijk akkoord met deze Voorwaarden. Als je vragen hebt over een van onze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de gegevens die worden vermeld in clausule 2.2 hieronder.

Onze Voorwaarden zijn alleen beschikbaar in het Engels. Geen andere talen zijn van toepassing.

Definities

In deze E-commerce Voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenissen:

Account

Het gebruikersaccount dat toegankelijk is via het Account Login-portaal waarmee je toegang hebt tot gratis monsters en demonstraties van het Product en tot het Abonnement aankoopportaal op de Site;

Account Login

Betekent de persoonlijke inloggegevens die je nodig hebt om toegang te krijgen tot het Account zoals uiteengezet in clausule 6.1(a);

Aanvullende Voorwaarden

Heeft de betekenis zoals uiteengezet in clausule 6.2;

Bevestigingsmail

Heeft de betekenis zoals uiteengezet in clausule 6.1(B)(ii);

Contract

Heeft de betekenis zoals uiteengezet in clausule 6.1(B)(ii);

Gebeurtenis Buiten Onze Controle

Betekent elke daad of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of ander industrieel optreden door derden, burgerlijke onrust, rellen, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of storing van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

Abonnementsgebied

Betekent het beperkte gebied van de Site dat toegankelijk is via het Account na aankoop van een Abonnement waar je toegang hebt tot het Product tijdens de Abonnementsperiode;

Product

Betekent (i) het volledige pakket, (ii) het numerieke redeneringspakket, (iii) het verbale redeneringspakket, (iv) het diagrammatische redeneringspakket, (v) het situationele oordeelsvermogenpakket of (vi) elk ander beschikbaar pakket zoals vermeld op de Site van tijd tot tijd, inclusief eventuele demonstratie- of voorbeeldtests;

Diensten

Betekent onze diensten waarmee je toegang krijgt tot het Abonnementsgebied en tot het Product;

Abonnement

Betekent onze diensten waarmee je toegang krijgt tot het Product tijdens de Abonnementsperiode via het Abonnementsgebied.

Abonnementskosten

Betekent onze kosten voor een Abonnement op een Product zoals aangegeven op de Site en onderhevig aan wijziging op elk moment vóór jouw ontvangst van onze Bevestigingsmail;

Abonnementsperiode

Betekent de abonnementsperiode die begint op de datum waarop je onze Bevestigingsmail ontvangt en automatisch afloopt op een later tijdstip waarop je toegang hebt tot het Product via het Abonnementsgebied;

Voorwaarden

Betekent de E-commerce Voorwaarden zoals uiteengezet in dit document, samen met onze Websitegebruiksvoorwaarden, Privacy- en Cookiebeleid;

Jij of Jouw

Betekent de persoon die zich bij ons registreert voor een Account. Tenzij de context anders vereist, omvatten woorden in het enkelvoud het meervoud en in het meervoud het enkelvoud.

Een verwijzing naar een bedrijf omvat elk bedrijf, elke onderneming of andere rechtspersoon, waar en hoe dan ook opgericht of gevestigd.

Een verwijzing naar schriftelijk of geschreven omvat e-mail.

Elke zin die wordt geïntroduceerd door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of een soortgelijke zin, moet worden opgevat als illustratief en mag de algemeenheid van de gerelateerde algemene woorden niet beperken.

Gebruik van Onze Site

Jouw gebruik van onze Site wordt beheerst door onze Websitegebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Cookiebeleid. Neem de tijd om deze te lezen, aangezien ze belangrijke bepalingen bevatten die op jou van toepassing zijn.

Waar een Product beschikbaar wordt gesteld voor toegang of downloaden vanaf de Site, betreft dit ons auteursrechtelijk beschermd werk. Je mag dergelijke Producten alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Alle dergelijke Producten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor toegang of downloaden voor jouw persoonlijk gebruik op niet-commerciële wijze, tenzij anders door ons schriftelijk is overeengekomen. Elke reproductie of verspreiding van een Product die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot ernstige civiele en strafrechtelijke sancties.

Hoe wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken

De stappen die nodig zijn om het Contract tussen jou en ons te creëren, zijn als volgt: Het opzetten van jouw Account: Je vult het ‘aanmeldingsformulier’ op de Site in en registreert jouw persoonlijke gegevens bij ons door deze in te voeren in het e-formulier. Voordat jouw Account wordt geactiveerd, wordt je gevraagd akkoord te gaan met de Voorwaarden. Zodra je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden door in het selectievakje te klikken, kun je jouw account activeren. Door jouw Account te activeren, ga je onherroepelijk akkoord met deze Voorwaarden. Het is de bedoeling dat het Account je in staat stelt een geïnformeerde beslissing te nemen over de aankoop van een Product.

Het kopen van een Abonnement: Je logt in op jouw Account met behulp van jouw Account Login, selecteert jouw gewenste Product(en) via het Abonnement aankoopportaal en registreert jouw persoonlijke betalingsgegevens bij PayPal (het ‘Betalingsproces’). Aan het einde van het Betalingsproces bevestigen wij dat jouw Account toegang zal krijgen tot het Abonnementsgebied door jou een bevestiging van betaling te e-mailen in overeenstemming met clausule 6.1(b)(ii) hieronder. Alle aankopen van Producten worden gedaan onder onze Voorwaarden.

 • We kunnen je een e-mail sturen om te zeggen dat we jouw bestelling voor een Abonnement niet accepteren. Dit is meestal om de volgende redenen:
 • De Producten zijn niet beschikbaar;
 • We kunnen geen autorisatie van jouw betaling verkrijgen;
 • Je bent niet gemachtigd om het Product te kopen; of
 • Er is een fout opgetreden door ons met betrekking tot de prijsstelling of beschrijving van het Product.
 • We zullen jouw bestelling voor een Abonnement alleen accepteren wanneer je op het selectievakje naast de Voorwaarden op de registratiepagina hebt geklikt. Op dat moment wordt jouw Account bijgewerkt en wordt toegang verleend tot het Abonnementsgebied binnen 48 uur en gedurende de Abonnementsperiode en komt er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand tussen jou en ons (het ‘Contract’).

De Abonnementsperiode en Abonnementskosten

 • Het Product kan worden gekocht via een Abonnement, waarmee jouw Account toegang krijgt tot het Abonnementsgebied waar het Product gedurende de Abonnementsperiode kan worden geopend.

Abonnementskosten moeten vooraf worden betaald en kunnen niet worden geannuleerd of terugbetaald na het begin van de Diensten in overeenstemming met clausule 6.1(b)(iii). Zodra het Contract tot stand is gekomen, blijven de Abonnementskosten verschuldigd en betaalbaar, ongeacht de mate waarin je gebruik maakt van de Diensten.

Einde van het Contract

Als het Contract eindigt, heeft dit geen invloed op ons recht om geld te ontvangen dat je aan ons verschuldigd bent op grond van de E-commerce Voorwaarden.

Beperking van onze aansprakelijkheid:

Als je een bedrijf bent, leveren wij de Diensten alleen voor intern gebruik door jouw bedrijf, en je stemt ermee in om geen enkel Product voor wederverkoop of enig ander commercieel doel te gebruiken (inclusief intern zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons).

Niets in deze Voorwaarden sluit of beperkt onze aansprakelijkheid uit voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of
 • enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Onder geen enkele omstandigheid zijn wij aansprakelijk jegens jou in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van een wettelijke verplichting), verkeerde voorstelling van zaken (zowel onschuldig als nalatig), ongerechtvaardigde verrijking of anderszins voor enig verlies van winst, verlies van bedrijf, uitputting van goodwill of soortgelijke verliezen, of zuiver economisch verlies, of voor enig indirect verlies, kosten, schade, kosten of uitgaven die hoe dan ook voortvloeien.

Onze totale aansprakelijkheid jegens jou met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband staan met het Contract of de Diensten, hetzij uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins, zal in geen geval de Abonnementskosten overschrijden die door jou aan ons zijn betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van het incident dat tot het verlies, de schade of de vordering heeft geleid.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze E-commerce Voorwaarden, geven wij geen enkele verklaring, garanties of toezeggingen met betrekking tot de Producten of de Diensten. Elke verklaring, voorwaarde of garantie die impliciet of anderszins in deze E-commerce Voorwaarden is opgenomen op grond van enige wet, gewoonterecht of anderszins, wordt uitgesloten voor zover maximaal is toegestaan door de wet. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor het waarborgen dat de Producten geschikt zijn voor jouw doeleinden.

Als wij niet voldoen aan deze E-commerce Voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die je kunt lijden als gevolg van onze schending van deze E-commerce Voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als ze een voor de hand liggend gevolg zijn van onze schending of als ze door jou en ons worden overwogen op het moment dat wij het Contract aangaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die zich voordoen als een neveneffect van het belangrijkste verlies of de schade en die niet voorzienbaar zijn door jou en ons (zoals winstverlies, verlies van bedrijf, onderbreking van het bedrijf of verlies van kans).

Op geen enkele manier sluiten of beperken wij onze aansprakelijkheid uit voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • enige schending van de voorwaarden die impliciet zijn opgenomen in de Supply of Goods and Services Act 1982;
 • defecte producten op grond van de Consumer Protection Act 1987; of
 • enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.

Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige niet-nakoming of vertraging in de nakoming van een van onze verplichtingen onder de Voorwaarden die wordt veroorzaakt door een Gebeurtenis Buiten Onze Controle.

Als zich een Gebeurtenis Buiten Onze Controle voordoet die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen onder de Voorwaarden, zullen wij je zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en zullen onze verplichtingen onder het Contract worden opgeschort en zal de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen worden verlengd gedurende de duur van de Gebeurtenis Buiten Onze Controle.

Overige belangrijke bepalingen

Overdracht door ons: Wij kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op jouw rechten of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden. Wij zullen je altijd op de hoogte stellen per e-mail of door een kennisgeving op de Site te plaatsen als dit gebeurt. Ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens wordt beschreven in ons Privacybeleid.

Overdracht door jou: Je mag jouw rechten of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon, tenzij wij schriftelijk instemmen met een dergelijke overdracht.

Rechten van derden: Het Contract is tussen jou en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om enige bepaling van de Voorwaarden af te dwingen, hetzij op grond van de Contrats (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Splitsing: Elk van de paragrafen van deze E-commerce Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of enige andere relevante autoriteit beslist dat een van hen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

Geen afstand: Als wij er niet op aandringen dat jij een van jouw verplichtingen onder de Voorwaarden nakomt, of als wij onze rechten tegen jou niet handhaven, of als wij dit uitstellen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten tegen jou en betekent dit niet dat jij niet hoeft te voldoen aan die verplichtingen. Als wij een inbreuk door jou niet handhaven, doen wij dit alleen schriftelijk, en dit betekent niet dat wij automatisch afstand doen van een latere inbreuk door jou.

Rechtsgebied (consumenten): Als je een consument bent, let er dan op dat de Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een Contract voor een Abonnement op toegang tot Producten via onze Site en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of in verband staat met een dergelijk Contract zal worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Jij en wij stemmen beide in met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Als je echter inwoner bent van Noord-Ierland, kun je ook een procedure starten in Noord-Ierland, en als je inwoner bent van Schotland, kun je ook een procedure starten in Schotland.

Rechtsgebied (bedrijven): Als je een bedrijf bent, worden de Voorwaarden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een Contract en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of in verband staat met het Contract of de Diensten, hetzij uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins, zal worden beheerst door het Engelse recht. Wij stemmen beide in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Restitutiebeleid

30-dagen-geld-terug-garantie en restitutiebeleid

De tests die wij aanbieden zijn bedoeld om te oefenen en de werkelijke examens na te bootsen. Ze zijn niet bedoeld om hetzelfde te zijn als de werkelijke tests en schenden geen auteursrechtwetgeving. Ons doel is om je blootstelling te geven aan meerdere tests en je te helpen vaardigheden te leren die je kunt toepassen op welke test je ook tegenkomt. De algemene voorwaarden van onze 30-dagen-geld-terug-garantie zijn alleen van toepassing op individuele betalende klanten. Om een restitutie te claimen, moet je binnen 30 dagen na aankoop van het pakket een restitutieverzoek indienen.

Houd er rekening mee dat we als verkoper van een online platform worden blootgesteld aan hoge niveaus van misbruik. We zijn blij om restituties te verstrekken die voldoen aan de volgende vereisten, maar we kunnen ze niet in alle gevallen verstrekken. Hopelijk begrijp je dat we altijd zullen proberen eerlijk te handelen om ervoor te zorgen dat je tevreden bent met onze service en dat we in staat zijn om ons bedrijf voort te zetten om je verder van dienst te zijn.

Restituties worden verstrekt in de volgende gevallen:

 • Het pakket is helemaal niet gebruikt. Dit betekent dat er geen tests zijn afgenomen en je nooit bent ingelogd.
 • Er was een technische storing aan onze kant waardoor je geen toegang had tot jouw account. Als we dit binnen 48 uur oplossen, is dit geval niet geldig voor een restitutie.
 • Er was een aanzienlijk verschil tussen onze tests en de echte tests van de werkgever. Als de verschillen aanzienlijk waren, wordt een volledige restitutie gegeven. Als er verschillen waren, maar deze niet als significant werden beschouwd, wordt een gedeeltelijke restitutie van 25% - 50% gegeven. Het niveau van significantie wordt beoordeeld op basis van de informatie die je verstrekt in jouw restitutieverzoek.

Om onszelf te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, zijn wij niet verplicht om restituties te verstrekken voor redenen die buiten deze vallen, zoals:

 • Je vindt het platform niet leuk
 • Je bent niet geslaagd voor jouw tests
 • Je vindt de vragen te moeilijk / makkelijk
 • Je hebt je per ongeluk aangemeld