Vilkår og betingelser

Vilkår for bruk av nettstedet

Innledning

Disse bruksvilkårene forklarer hvordan du kan bruke dette nettstedet (‘Nettstedet’). Referanser i disse vilkårene til Nettstedet inkluderer følgende nettsteder:

https://www.techtest.io og alle tilknyttede nettsider.

Du bør lese disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker Nettstedet. Ved å få tilgang til eller bruke dette Nettstedet samtykker du i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene og eventuelle dokumenter som refereres til i dem. Hvis du ikke er enig i eller aksepterer noen av disse vilkårene og betingelsene, bør du umiddelbart slutte å bruke Nettstedet. Hvis du har spørsmål om Nettstedet, vennligst kontakt oss.

Definisjoner og tolkning

Evnetest

Betyr en hvilken som helst numerisk resonnering, verbal resonnering, diagrammatisk resonnering, situasjonsbedømmelse eller hvilken som helst annen evnetest eller produkt tilgjengelig på Nettstedet fra tid til annen;

Innhold

Betyr enhver tekst, bilder, video, lyd eller annet multimedia-innhold, programvare eller annen informasjon eller materiale som er sendt til, eksisterer på eller er tilgjengelig fra Nettstedet;

Vi, Oss eller Vår

Betyr Techtest Limited, et selskap registrert i England og Wales under selskapsregistreringsnummer 07878987 med registrert kontor på 1 Lindsey Street, London, EC1A 9HP;

Du eller Din

Betyr personen som får tilgang til eller bruker Nettstedet, dets Innhold eller noen Evnetest; og

Virus

Betyr uten begrensning, skadelig kode, trojanere, ormer og virus, lås, autorisasjonsnøkkel eller lignende enhet som skader eller kan skade driften av Nettstedet.

Tolking

Med mindre sammenhengen krever noe annet, skal ord i entall inkludere flertall, og de i flertall skal inkludere entall; og

Enhver frase introdusert av ordene inkludert, inkluderer, spesielt eller for eksempel, eller lignende frase, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense generellheten til de relaterte generelle ordene.

Begrensninger på bruk

Nettstedet er kun for personlig og ikke-kommersiell bruk. Som en betingelse for din bruk av Nettstedet, samtykker du i følgende:

 • ikke å bruke Nettstedet til noe formål som er ulovlig i henhold til gjeldende lov, eller forbudt av disse Vilkårene.
 • ikke å ærekrenke eller kritisere noen eller komme med kommentarer på en obskøn, nedsettende eller fornærmende måte eller på annen måte bruke Nettstedet eller dets

Innhold på en måte som bringer Oss eller noen tredjepart i vanry eller gjør at vi blir erstatningsansvarlige overfor noen tredjepart;

 • ikke å reversere ingeniørere, dekompilere, kopiere, endre, distribuere, overføre, lisensiere, sublicensiere, vise, revidere, utføre, overføre, selge eller på annen måte gjøre tilgjengelig for noen tredjepart eller på annen måte publisere, dypkoble, lage avledede verk fra eller utnytte på noen måte Nettstedet eller dets Innhold med mindre tillatt av Oss i henhold til disse Vilkårene eller som uttrykkelig er fastsatt i gjeldende lov;
 • ikke å bruke Nettstedet til å distribuere Virus;
 • ikke å representere eller antyde at vi støtter noen annen virksomhet, produkt eller tjeneste med mindre vi har avtalt skriftlig å gjøre det separat; og
 • at du er utelukkende ansvarlig for alle kostnader og utgifter du kan pådra deg i forbindelse med din bruk av Nettstedet og skal være utelukkende ansvarlig for å holde passordet ditt og andre kontodetaljer konfidensielle.

Vi forbeholder oss retten til å hindre eller suspendere din tilgang til Nettstedet hvis du ikke overholder noen del av disse Vilkårene eller gjeldende lov.

Eierskap, bruk og immaterielle rettigheter

Dette Nettstedet og alle immaterielle rettigheter knyttet til Nettstedet (inkludert, uten begrensning, alt Innhold) eies av Oss. Vi reserverer alle våre immaterielle rettigheter (som inkluderer, uten begrensning, alle opphavsrettigheter, varemerker, domenenavn, designrettigheter, databaserettigheter, patenter og alle andre immaterielle rettigheter av enhver art) enten registrert eller uregistrert hvor som helst i verden.

Ingenting i disse Vilkårene gir deg noen rettigheter til Nettstedet annet enn det som er nødvendig for at du skal kunne få tilgang til Nettstedet. Du samtykker i å ikke justere eller forsøke å omgå eller slette noen immaterielle eiendomsmerker som finnes på Nettstedet, og spesielt i noen digital rettighets- eller annen sikkerhetsteknologi som er innebygd eller inneholdt i noe Innhold på Nettstedet.

Nøyaktighet av informasjon og tilgjengelighet av Nettstedet

Mens vi bruker rimelige tiltak for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på Nettstedet, representerer, garanterer eller lover vi ikke (enten uttrykkelig eller underforstått) at noe Innhold er eller forblir tilgjengelig, nøyaktig, komplett og oppdatert, fri for feil, feil eller utelatelser eller egnet for noen formål. Enhver tillit du måtte ha til informasjonen på dette Nettstedet er på egen risiko, og vi kan suspendere eller avslutte driften av Nettstedet når som helst etter eget skjønn. Ingenting i disse Vilkårene skal påvirke noen obligatorisk lovpålagt krav eller dine lovfestede rettigheter. Innholdet på Nettstedet er kun til generell informasjon og for å informere deg om Oss og våre produkter og nyheter, funksjoner, tjenester og andre nettsteder som kan være av interesse. Det utgjør ikke teknisk, økonomisk eller juridisk rådgivning eller noen annen type rådgivning og bør ikke stole på til noen formål.

Mens vi gjør kommersielt rimelige tiltak for å sikre at Nettstedet er tilgjengelig, representerer, garanterer eller garanterer vi på noen måte Nettstedets fortsatte tilgjengelighet til enhver tid eller uavbrutt bruk av Nettstedet fra din side.

Hyperkoblinger og tredjeparts nettsteder

Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger eller referanser til tredjeparts nettsteder som ikke er Nettstedet. Enhver slik hyperkobling eller referanse er kun for din bekvemmelighet. Vi har ingen kontroll over tredjeparts nettsteder og påtar oss intet ansvar for innholdet, materialet eller informasjonen som finnes på dem. Visningen av noen hyperkobling og referanse til et tredjeparts nettsted utgjør ikke en godkjenning av en slik tredjeparts nettsted, produkter eller tjenester. Bruken av et tredjeparts nettsted kan være underlagt vilkårene og betingelsene til det tredjeparts nettstedet.

Garantier og begrensning av ansvar

Du samtykker i at din bruk av Nettstedet skjer på ‘som tilgjengelig’-basis. Som nevnt ovenfor, bortsett fra som ellers uttrykkelig påkrevd av gjeldende lov, gir vi ingen representasjoner, garantier, betingelser eller andre vilkår (enten uttrykkelig eller underforstått) knyttet til levering av Nettstedet, inkludert, uten begrensning, fullstendighet, nøyaktighet og aktualitet eller noe Innhold på Nettstedet, eller til tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for bestemt formål.

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, utelukker vi all erstatningsansvar (enten som følge av kontrakt, erstatning, brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte) som vi ellers kan ha overfor deg som et resultat av feil eller unøyaktigheter i noe Innhold, utilgjengelighet av Nettstedet av hvilken som helst grunn, og enhver representasjon eller uttalelse som er gjort på Nettstedet.

Vi vil ikke være ansvarlige for tap eller skade som vi forårsaker, og som vi ikke kunne forutse på en rimelig måte da du begynte å bruke Nettstedet, for eksempel hvis du mister inntekt, lønn, fortjeneste eller omdømme som et resultat av din bruk av Nettstedet og/eller handlingene eller unnlatelsene til tredjeparter som andre brukere av Nettstedet eller annet indirekte eller følgeskade du kan lide i forbindelse med Nettstedet og dets Innhold.

Under ingen omstendigheter skal vårt samlede erstatningsansvar overfor deg for ethvert og alle krav som oppstår fra din bruk av Nettstedet (inkludert nedlasting eller bruk av noe Innhold) overstige beløpene du har betalt til oss i forbindelse med din bruk av Nettstedet eller dets Innhold.

Uavhengig av andre bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene, utelukker eller begrenser vi ikke vårt ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, for svindel eller for noen andre lovfestede rettigheter som ikke kan utelukkes.

Generelt

Disse Vilkårene er datert 10. september 2013. Endringer i disse Vilkårene er ikke gyldige eller har noen virkning med mindre de er avtalt skriftlig av oss. Vi forbeholder oss retten til å endre disse Vilkårene fra tid til annen. Våre nye vilkår vil bli vist på Nettstedet, og ved å fortsette å bruke og få tilgang til Nettstedet etter slike endringer, samtykker du i å være bundet av enhver endring som er gjort av oss. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å bekrefte slike endringer.

Med mindre annet uttrykkelig er angitt i disse Vilkårene, må alle meldinger fra deg til oss sendes på e-post til våre kontaktadresser i klausul 1.1, og alle meldinger fra oss til deg vil bli vist på nettstedet vårt fra tid til annen.

Vi har intet ansvar overfor deg for noen brudd på disse Vilkårene som skyldes noen hendelse eller omstendighet utenfor vår kontroll, inkludert, uten begrensning, streiker, utestengelser og andre arbeidskonflikter fra tredjeparter, sivil uro, opptøyer, invasjon, terrorangrep eller trussel om terrorangrep, krig (enten erklært eller ikke) eller trussel eller forberedelse til krig, brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, setning, epidemi eller annen naturkatastrofe, eller svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnett.

Hvis en del av disse Vilkårene blir eller blir ugjennomførlig (inkludert enhver bestemmelse der vi utelukker eller begrenser vårt ansvar overfor deg), vil gjennomførbarheten til noen annen del av disse Vilkårene ikke bli påvirket. Hvis vi velger å ikke håndheve noen rettighet vi har mot deg til enhver tid, betyr ikke dette at vi senere ikke kan velge å utøve eller håndheve den retten.

Bortsett fra våre tilknyttede selskaper, direktører, ansatte eller representanter, har en person som ikke er part i denne avtalen, ingen rettigheter i henhold til den britiske kontraktsloven (rettigheter for tredjeparter) fra 1999 til å håndheve noen bestemmelse i denne avtalen.

Disse Vilkårene inneholder hele forståelsen og avtalen mellom oss og deg angående din bruk av Nettstedet og erstatter og erstatter enhver representasjon, uttalelse eller annen kommunikasjon (enten skriftlig eller på annen måte) som er fremsatt av deg eller oss, som ikke er inneholdt her. Bortsett fra svindel eller bedragerisk fremstilling, skal vi ikke ha noe ansvar for at en slik representasjon er uriktig eller misvisende.

Du kan ikke overføre, lisensiere eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter og plikter i disse Vilkårene til noen annen person.

Disse Vilkårene og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med det eller dets emne, skal være underlagt og tolkes i samsvar med engelsk rett.

Våre e-handelsvilkår og betingelser

Les disse Vilkårene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du søker om en konto eller et abonnement på noen av våre produkter. Vær oppmerksom på at ved å søke om en konto eller senere for et abonnement, samtykker du i å være bundet av Vilkårene.

Du bør skrive ut en kopi av Vilkårene eller lagre dem på datamaskinen din for fremtidig referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre Vilkårene fra tid til annen. Våre nye vilkår vil bli vist på Nettstedet, og ved å fortsette å bruke og få tilgang til Nettstedet etter slike endringer, samtykker du i å være bundet av enhver endring som er gjort av oss. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å bekrefte slike endringer.

Når du kjøper tjenester fra oss i henhold til disse Vilkårene, har du visse lovfestede rettigheter, inkludert at tjenestene utføres med nødvendig dyktighet og omsorg. Ingenting i disse Vilkårene påvirker dine lovfestede rettigheter. Mer informasjon om dine lovfestede rettigheter kan fås fra ditt lokale Citizens Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) eller Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Innledning

Disse e-handelsvilkårene forklarer hvordan du kan registrere deg for en konto og kjøpe et abonnement. Ved å kjøpe et abonnement vil vi gi deg tilgang til Abonnementsområdet og det relevante produktet på Nettstedet. Før kontoen din aktiveres, blir du bedt om å samtykke i disse Vilkårene. Ved å aktivere kontoen din, samtykker du uigenkallelig i å være bundet av disse Vilkårene. Hvis du har spørsmål om noen av våre vilkår, vennligst kontakt oss ved å bruke detaljene som er oppgitt i punkt 2.2 nedenfor.

Våre vilkår er bare tilgjengelige på engelsk. Ingen andre språk gjelder for dem.

Definisjoner

I disse e-handelsvilkårene har følgende ord følgende betydninger:

Konto

Brukerkontoen som er tilgjengelig via pålogging på kontoen og som gir deg tilgang til gratis prøver og demonstrasjoner av produktet og til kjøpsportalen for abonnement på Nettstedet;

Konto pålogging

Betyr dine personlige påloggingsopplysninger som kreves for å få tilgang til kontoen som beskrevet i klausul 6.1(a);

Tilleggsbetingelser

Har den betydningen som er gitt til det i klausul 6.2;

Bekreftelses-e-post

Har den betydningen som er gitt til det i klausul 6.1(B)(ii);

Kontrakt

Har den betydningen som er gitt til det i klausul 6.1(B)(ii);

Hendelse utenfor vår kontroll

Betyr enhver handling eller hendelse som er utenfor vår kontroll, inkludert, uten begrensning, streiker, utestengelser eller annen arbeidskonflikt fra tredjeparter, sivil uro, opptøyer, invasjon, terrorangrep eller trussel om terrorangrep, krig (enten erklært eller ikke) eller trussel eller forberedelse til krig, brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, setning, epidemi eller annen naturkatastrofe, eller svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnett.

Abonnementsområde

Betyr det begrensede området på Nettstedet som er tilgjengelig via kontoen etter kjøp av et abonnement, der du kan få tilgang til produktet i løpet av abonnementsperioden;

Produkt

Betyr enten (i) Full pakke, (ii) Numerisk resonneringspakke, (iii) Verbal resonneringspakke, (iv) Diagrammatisk resonneringspakke, (v) Situasjonsbedømmelsespakke eller (vi) en annen tilgjengelig pakke som er beskrevet på Nettstedet fra tid til annen, inkludert eventuelle demonstrasjons- eller eksempeltester;

Tjenester

Betyr våre tjenester som tillater og legger til rette for din tilgang til Abonnementsområdet og til produktet;

Abonnement

Betyr våre tjenester som gir deg tilgang til produktet i løpet av abonnementsperioden via Abonnementsområdet.

Abonnementsavgifter

Betyr våre gebyrer for et abonnement på et produkt som indikert på Nettstedet og som kan endres når som helst før du mottar vår bekreftelsese-post;

Abonnementsperiode

Betyr abonnementsperioden som begynner på datoen du mottar vår bekreftelsese-post og automatisk utløper senere, der du har tillatelse til å få tilgang til produktet via Abonnementsområdet;

Vilkår

Betyr e-handelsvilkårene som er angitt i dette dokumentet sammen med våre bruksvilkår for nettstedet, personverns- og informasjonskapselpolicyer;

Du eller Din

Betyr personen som registrerer seg hos oss for en konto. Med mindre sammenhengen krever noe annet, skal ord i entall inkludere flertall, og i flertall skal de inkludere entall.

En referanse til et selskap skal omfatte ethvert selskap, selskap eller annet selskap, uansett hvor og hvordan det er inkorporert eller etablert.

En referanse til skriftlig inkluderer e-post.

Enhver frase introdusert av ordene inkludert, inkluderer, spesielt eller for eksempel, eller lignende frase, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense generellheten til de relaterte generelle ordene.

Bruk av nettstedet vårt

Bruken av nettstedet vårt er regulert av våre bruksvilkår for nettstedet, personvernpolicy og informasjonskapselpolicy. Vennligst ta deg tid til å lese disse, da de inneholder viktige vilkår som gjelder for deg.

Hvor som helst et produkt er tilgjengelig for tilgang eller nedlasting fra nettstedet, er dette vårt opphavsrettsbeskyttede arbeid. Du kan bare bruke slike produkter i samsvar med disse Vilkårene. All slik bruk av produkter som ikke er i samsvar med disse Vilkårene, er uttrykkelig forbudt og kan medføre alvorlige sivile og strafferettslige straffetiltak.

Hvordan vi bruker dine personlige data

De nødvendige trinnene for å opprette kontrakten mellom deg og oss er som følger: Opprettelse av kontoen din: Du fullfører ‘registreringsskjemaet’ på Nettstedet og registrerer dine personlige data hos oss ved å legge dem inn i skjemaet. Før kontoen din aktiveres, blir du bedt om å samtykke i Vilkårene. Når du har samtykket i Vilkårene ved å klikke i avkrysningsboksen, vil du kunne aktivere kontoen din. Ved å aktivere kontoen din, samtykker du uigenkallelig i å være bundet av disse Vilkårene. Hensikten med kontoen er å gi deg muligheten til å ta en informert beslutning om å kjøpe et produkt.

Kjøp av abonnement: Du logger deg på kontoen din ved hjelp av påloggingsopplysningene dine, velger ønsket produkt(er) via kjøpsportalen for abonnement og registrerer dine personlige betalingsopplysninger hos PayPal (‘Betalingsprosessen’). Ved slutten av betalingsprosessen bekrefter vi at kontoen din vil få eller har fått tilgang til Abonnementsområdet ved å sende deg en bekreftelsese-post som beskrevet i klausul 6.1(b)(ii) nedenfor. Alle kjøp av produkter gjøres i henhold til våre vilkår.

 • Vi kan sende deg en e-post for å si at vi ikke godtar bestillingen din for et abonnement. Dette er vanligvis av følgende årsaker:
 • Produktene er ikke tilgjengelige;
 • Vi kan ikke få autorisasjon for betalingen din;
 • Du har ikke tillatelse til å kjøpe produktet; eller
 • Det har vært en feil fra oss angående prising eller beskrivelse av produktet.
 • Vi vil bare godta bestillingen din for et abonnement når du har klikket i avkrysningsboksen ved siden av Vilkårene på registreringssiden. På dette tidspunktet vil kontoen din bli oppdatert og gitt tilgang til Abonnementsområdet innen 48 timer og for varigheten av abonnementsperioden, og en juridisk bindende kontrakt vil bli opprettet mellom deg og oss (‘Kontrakten’).

Abonnementsperioden og abonnementsavgiftene

 • Produktet kan kjøpes ved abonnement, som aktiverer kontoen din med tilgang til Abonnementsområdet der produktet kan fås tilgang til i løpet av abonnementsperioden.

Abonnementsavgiftene skal betales på forhånd og kan ikke kanselleres eller refunderes etter at tjenestene er startet i henhold til klausul 6.1(b)(iii). Når kontrakten er opprettet, forblir abonnementsavgiftene forfalt og betales uavhengig av i hvilken grad du bruker tjenestene.

Slutt på kontrakten

Hvis kontrakten avsluttes, påvirker det ikke vår rett til å motta noen penger som du skylder oss i henhold til e-handelsvilkårene.

Begrensning av vårt ansvar:

Hvis du er en bedrift, leverer vi bare tjenestene for intern bruk i din virksomhet, og du samtykker i å ikke bruke noe produkt til videresalg eller noen andre kommersielle formål (inkludert intern bruk i virksomheten uten forhåndsskrevet godkjenning fra oss).

Ingenting i disse Vilkårene skal begrense eller ekskludere vårt ansvar for:

 • død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;
 • svindel eller bedragerisk fremstilling; eller
 • noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til loven.

Vi vil under ingen omstendigheter være ansvarlige for deg i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagt plikt), misrepresentasjon (enten uskyldig eller uaktsom), restitusjon eller på annen måte for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, tap av goodwill eller lignende tap, eller ren økonomisk tap, eller for noen indirekte eller følgeskade, kostnader, skader, gebyrer eller utgifter som oppstår på noen måte.

Vårt samlede ansvar overfor deg med hensyn til alle andre tap som oppstår under eller i forbindelse med kontrakten eller tjenestene, enten i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte, skal under ingen omstendigheter overstige abonnementsavgiftene som du har betalt til oss i de tolv månedene før datoen for hendelsen som førte til tapet, skaden eller kravet.

Bortsett fra som uttrykkelig angitt i disse e-handelsvilkårene, gir vi ingen representasjoner, garantier eller forsikringer knyttet til produktene eller tjenestene. Enhver representasjon, betingelse eller garanti som kan bli underforstått eller innarbeidet i disse e-handelsvilkårene ved lov, sedvane eller på annen måte, er utelukket i den grad loven tillater det. Spesielt vil vi ikke være ansvarlige for å sikre at produktene er egnet for dine formål.

Hvis vi ikke overholder disse e-handelsvilkårene, er vi ansvarlige for tap eller skade du kan lide som er en rimelig forutsigbar konsekvens av vår overtredelse av disse e-handelsvilkårene eller vår uaktsomhet, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er forutsigbart. Tap eller skade er forutsigbart hvis de var en åpenbar konsekvens av vår overtredelse eller hvis de ble vurdert av deg og oss på tidspunktet da vi inngikk kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tap som oppstår som en følge av hovedtapet eller skaden og som ikke er forutsigbart av deg og oss (for eksempel tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av muligheter).

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar for:

 • død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;
 • svindel eller bedragerisk fremstilling;
 • brudd på vilkårene som er underforstått i loven om forsyning av varer og tjenester fra 1982;
 • defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987; eller
 • noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til loven.

Hendelser utenfor vår kontroll

Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for noen manglende oppfyllelse eller forsinkelse i oppfyllelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til vilkårene, som skyldes en hendelse utenfor vår kontroll.

Hvis en hendelse utenfor vår kontroll finner sted som påvirker oppfyllelsen av våre forpliktelser i henhold til vilkårene, vil:

 • Vi vil kontakte deg per e-post så snart som mulig for å gi deg beskjed; og
 • Våre forpliktelser i henhold til kontrakten vil bli suspendert, og fristen for oppfyllelse av våre forpliktelser vil bli forlenget for varigheten av hendelsen utenfor vår kontroll.

Andre viktige vilkår

Overføring fra oss: Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Vilkårene til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse Vilkårene. Vi vil alltid varsle deg per e-post eller ved å legge ut en melding på Nettstedet hvis dette skjer. Bruken av dine personlige data er beskrevet i vår personvernpolicy.

Overføring fra deg: Du kan ikke overføre dine rettigheter eller dine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene til en annen person med mindre vi er enige om at du kan gjøre det skriftlig.

Tredjeparters rettigheter: Kontrakten er mellom deg og oss. Ingen annen person har rettigheter til å håndheve noen av vilkårene, enten under Kontrakt (Tredjepartsrettighetsloven) 1999 eller på annen måte.

Delbarhet: Hver av avsnittene i disse e-handelsvilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller annen relevant myndighet avgjør at noen av dem er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil de gjenværende avsnittene forbli fullt ut bindende og gjeldende.

Ingen avkall: Hvis vi ikke insisterer på at du oppfyller noen av dine forpliktelser i henhold til vilkårene, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter mot deg, eller hvis vi utsetter å gjøre det, betyr ikke det at vi har frafalt våre rettigheter mot deg og betyr ikke at du ikke trenger å oppfylle disse forpliktelsene. Hvis vi frafaller en misligholdelse fra deg, vil vi bare gjøre det skriftlig, og det vil ikke bety at vi automatisk vil frafalle noen senere misligholdelse fra deg.

Jurisdiksjon (Forbruker): Hvis du er en forbruker, må du merke deg at vilkårene er underlagt lovene i England og Wales. Dette betyr at en kontrakt for et abonnement for å få tilgang til produkter gjennom nettstedet vårt og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med det, vil være underlagt lovene i England og Wales. Du og vi samtykker begge i at domstolene i England og Wales vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Hvis du imidlertid er bosatt i Nord-Irland, kan du også bringe søksmål i Nord-Irland, og hvis du er bosatt i Skottland, kan du også bringe søksmål i Skottland.

Jurisdiksjon (Bedrift): Hvis du er en bedrift, er vilkårene underlagt lovene i England og Wales. Dette betyr at en kontrakt og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med den eller dens emne eller dannelse (inkludert kontraktlige tvister eller krav utenfor kontrakten), vil bli styrt av engelsk lov. Vi samtykker begge til den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

Refusjonspolicy

30-dagers pengene-tilbake-garanti og refusjonspolicy

Testene vi tilbyr er for trening og simulering av de faktiske eksamenene du vil møte. De er ikke ment å være de samme som de faktiske testene og bryter ikke med noen opphavsrettslov. Målet vårt er å gi deg eksponering for flere tester og hjelpe deg med å lære ferdigheter som du kan bruke uansett hvilke tester du står overfor. Vilkårene og betingelsene for vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti gjelder bare for individuelle betalende kunder. For å kreve refusjon må du sende en refusjonsforespørsel innen 30 dager etter at du har kjøpt pakken din.

Vennligst husk at som en selger av en nettbasert plattform, er vi utsatt for høye nivåer av misbruk. Vi er glade for å gi refusjoner som oppfyller følgende krav, men kan ikke gi dem i alle tilfeller. Forhåpentligvis forstår du at vi alltid vil prøve å handle rettferdig for å sikre at du er fornøyd med tjenesten din, og at vi er i stand til å fortsette å betjene deg.

Refusjoner vil bli gitt i følgende tilfeller:

 • Pakken ble ikke brukt i det hele tatt. Dette betyr at ingen tester ble tatt, og du logget deg aldri inn.
 • Det var en teknisk feil fra vår side som hindret deg i å få tilgang til kontoen din. Hvis vi løser dette innen 48 timer, vil ikke dette tilfellet være gyldig for en refusjon.
 • Det var en betydelig avvik mellom våre tester og de virkelige arbeidsgivertestene. Hvis avvikene var betydelige, vil det bli gitt full refusjon. Hvis det var avvik, men de ble ikke ansett som betydelige, vil det bli gitt en delvis refusjon på 25% - 50%. Betydningsnivået vil bli vurdert ut fra informasjonen du gir i refusjonsforespørselen din.

For å beskytte oss mot svindel, er vi ikke forpliktet til å gi refusjoner for grunner som ligger utenfor disse, for eksempel:

 • Du liker ikke plattformen
 • Du bestod ikke testene dine
 • Du synes spørsmålene er for vanskelige/enkle
 • Du meldte deg på ved en feil